Eindhoven

Ieder kind verdient het om onderwijs te krijgen in cultuur. Daarvoor is vandaag in Den Haag door een groot aantal prominenten (waaronder wethouder Mary-Ann Schreurs van Eindhoven) en gedeputeerden een gezamenlijke intentieverklaring over cultuuronderwijs ondertekend. In Eindhoven bestaat tevens de Lokaal Educatieve Agenda zorgen we dat er afspraken gemaakt worden met de scholen, en dat alle scholen – en daarmee alle leerlingen- in ieder geval keuze krijgen uit een goed geregeld cultuureducatief aanbod voor de school, leraren en onderwijzers en leerlingen. De inhoud is gekoppeld aan wat er voor cultuur is in de stad. Om in Eindhoven in aanmerking te komen voor subsidie is het verplicht een cultuureducatie aanbod te hebben. Daarmee zorgen we voor maximale ontsluiting van het lokale aanbod en voorkomen we dat het alleen gebeurt omdat de school of een specifieke leerkracht er extra moeite voor doet en we leerkrachten en scholen laten verzuipen in het aanbod.

“De bureaus voor cultuuronderwijs van de 5 grote steden in Noord-Brabant (de zogenaamde B5) hebben in hun werkgebied geconstateerd dat veel scholen cultureel actief zijn, veelal in samenwerking met culturele instellingen. Maar vaak hebben de activiteiten het karakter van een kennismaking en zijn ze niet structureel ingebed in het curriculum. Om scholen daarvoor een instrument aan te kunnen bieden, is een doorlopende leerlijn cultuur educatie ontwikkeld: De Culturele Ladekast. De leerlijn biedt scholen handvatten om vanuit een eigen visie op cultuuronderwijs keuzes te maken uit het aanbod kunst en cultuur en die op een weloverwogen wijze in te zetten in het curriculum. Leerkrachten kunnen actief meedenken in het vinden van aansluitmogelijkheden tussen kunstonderwijs en de andere vakken. De leerlijnen geven scholen en instellingen een gemeenschappelijke spreektaal, namelijk die van de geformuleerde leerdoelen van elke kunstdiscipline. Per kunstdiscipline is een raamwerk gevuld met de leerdoelen voor ieder leerjaar, dus voor dans, drama, muziek, beeldende vorming, literatuur, erfgoed, design en beeldcultuur. De leerdoelen waarborgen de persoonlijke, culturele ontwikkeling van leerlingen.